Opettajan opas: Vinkkejä verkko-opetukseen

SOSIAALINEN MEDIA OPETUKSESSA

Sosiaalinen media tarkoittaa verkon yhteisöjä ja ohjelmia, esim. sisällönjakopalveluita ja verkkoyhteisöpalveluita, joille on tyypillistä käyttäjien rooli sisällöntuottajina ja aktiivisina osallistujina.

Sosiaalisen median palvelut ovat usein maksuttomia ja helppokäyttöisiä. Ne voivat rikastuttaa opetusta ja käytössä olevia oppimisympäristöjä antamalla opiskelijoille paremmat mahdollisuudet hallita tuottamiaan tekstejä ja luoda omia sisältöjä yksin tai yhdessä opiskelijaryhmän kanssa. Suljettujen oppimisympäristöjen materiaalit ja opiskelijoiden tuottamat aineistot jäävät usein kurssialueelle opintojakson päätyttyä, mutta sosiaalisen median ohjelmissa opiskelija voi itse hallinnoida henkilökohtaista oppimisympäristöään, joka jää hänen käyttöönsä opintojen jälkeenkin.

Sosiaalisen median ohjelmistojen opetuskäytön hyvinä ominaisuuksina voidaan listata seuraavat:
•    Opiskelijalähtöisyys ja oppimisen omistajuuden siirtyminen opiskelijoille
•    Oppimisprosessin jatkuvuus yhtä opintokokonaisuutta pidemmälle
•    Yhteisön hyödyntäminen oppimisessa
•    Yhteinen tiedonrakentaminen ja argumentointitaidot
•    Motivointi, aktivointi ja itseohjautuvuus

Muista ainakin nämä ennen käyttöä!

Ennen sosiaalisen median käyttöönottoa kannattaa miettiä tarkasti, miksi jokin työkalu otetaan käyttöön, mitkä ovat sen hyödyt oppimiselle ja mitä erityistä etua sillä saavutetaan organisaation tarjoamiin oppimisympäristöihin verrattuna. Sosiaalisen median ohjelmistoihin kannattaa tutustua, mutta kannattaa huomioida myös niihin sisältyvät riskit. Organisaation ylläpitämät palvelut ovat tietoturvallisia ja opiskelijoiden yksityisyydensuojan huomioivia. Palvelun pysyvyyteen voi luottaa ja yliopiston ylläpitämiin palveluihin on myös tukea tarjolla.

Sosiaalisen median ohjelmistot voivat olla opiskelijoille jo opiskelun ulkopuolelta tuttuja, ne voivat tuoda hyviä ideoita uusista opetusmuodoista tai virkistää totuttuja toimintatapoja. Opiskelijoilta voikin tulla toiveita palveluiden käyttöönottoon. Opetusteknologiapalveluiden väki voi kertoa vastaavista, yliopiston ylläpitämista palveluista, mutta tuettuja palveluita on toki rajallinen määrä sosiaalisen median tarjontaan verrattuna. Uusia välineitä kannattaa ottaa käyttöön vähitellen ja kokeilla niiden toimivuutta opetuksen tukena, ei rakentaen koko opetusta niiden varaan.

Seuraavat ohjeet on poimittu yliopistojen tietoturvapäälliköiden sosiaalisen median suosituksesta ja  valtiohallinnon tietoturvallisuusohjeesta:  

1.    Tunnista palveluiden käyttöön sisältyvät riskit: Sosiaalisen median palvelun tietoturvasta vastaa palvelun tarjoaja. Sosiaalisen median palveluun tallennetun tiedon tulee alun perinkin olla luonteeltaan julkista, ja palveluun kannattaa laittaa vain tietoa, jonka menettäminen tai vuotaminen julkiseksi ei haittaa. Tietojen poistaminen palvelusta jäkikäteen voi olla mahdotonta. Joissakin palveluissa on mahdollista hankkia ns. education-lisenssi, jolloin esim. mainosten määrää on rajoitettu.

2.    Organisaation säännöt: Yliopiston turvaluokiteltua materiaalia, kuten laskutusta, henkilöstöasioita ja muuta turvaluokiteltua aineistoa, ei tule liittää osaksi sosiaalisen median palveluja. Yliopistojen tulisi sallia käyttöön vain sellaisia sosiaalisen median palveluita, joihin liittyvät riskit ovat yliopistojen kannalta kohtuullisen pienet ja hallittavissa.

3.    Rekisteröityminen: Opiskelijaa ei voi pakottaa rekisteröitymään sosiaalisen median palveluihin tai luovuttamaan henkilötietojaan niihin. Opiskelijalle tulee järjestää vaihtoehtoinen tapa suorittaa opinnot, joissa sosiaalisen median palveluja on käytössä. Opiskelijoita voidaan myös ohjeistaa käyttämään pelkästään etunimeä tai nimimerkkiä, joka on opettajan ja muiden opiskelijoiden tiedossa. Opettaja voi myös luoda joihinkin palveluihin ryhmäkohtaisia tunnuksia, joita kaikki käyttävät. On myös paljon sosiaalisen median palveluja, joihin ei tarvitse luoda mitään tunnuksia. Sosiaalisen median palveluissa ei koskaan saa käyttää samaa tunnusta ja salasanaa kuin yliopiston omissa palveluissa.

4.    Pelisäännöt: Kun opetuksessa käytetään sosiaalisen median palveluja, on tärkeää, että opettaja ja opiskelijat laativat yhteiset pelisäännöt ja keskustelevat palvelun käytöstä ja tietoturvasta. 

5.    Opiskelijan suoritusten tallennus ja varasuunnitelma: Mitään toimintoja ei kannata perustaa oletukseen, että sosiaalisen median palvelu toimii varmasti. Huomioitava on myös, että opettajan on velvollisuus säilyttää opiskelijan suorituksia, joihin arviointi perustuu. Opettajan kannattaakin miettiä etukäteen, miten hän sosiaalisen median ohjelmistolla tehdyt suoritukset tallentaa.

Ohjeita:
•    Yliopistojen tietoturvapäälliköiden sosiaalisen median suosituksesta