Opettajan opas: Vinkkejä verkko-opetukseen

ARVIOINTI

Mikä on arvioinnin merkitys opintojaksolla ja mihin arviointi vaikuttaa?

Arviointi nähdään usein tapahtuvan varsinaisen toiminnan jälkeen, pelkästään suorituksen arviointina ja opintojakson suorittamisena hyväksytysti. Arviointi voi kuitenkin itsessään vaikuttaa opiskelijan oppimiseen ja opiskelijan toimintaan. Opettajan tuleekin miettiä, mitä opintojaksolla arvioidaan ja mitä valitut arviointikriteerit opiskelijoille viestittävät. Kriteerit kannattaa kertoa opiskelijalle, ja että esim. myös osallistumista ja panostusta verkkokeskusteluihin huomioidaan arvioinnissa.

Arvioinnin tulisi olla yhteydessä valittuihin työtapoihin ja työskentelymuotoihin. Esimerkiksi jos työtavoissa painotetaan ryhmätyöskentelyä, tulisi sen näkyä myös arvioinnissa. Toki valitut arviointimenetelmät riippuvat myös osallistujamääristä. On eri asia analysoida 20 hengen osallistumista kuin 100 henkilön. Voisiko massakurssin pienryhmissä kiertää raportoijan rooli, jonka tehtävänä olisi kirjoittaa arvio ryhmän toiminnasta opettajalle? Paitsi opettajan havainnoin apu, olisi tämä varmasti myös hyödyllistä opiskelijoiden oppimisen kannalta ja motivoinnissa. Entä voisiko ryhmän yhteisen arviointikeskustelun suorittaa vaikka Moodlen chatissa? Erityisen hyödyllinen tällainen keskustelu olisi kesken kurssin, eräänlaisena tarkistuspisteenä: Miten ryhmämme toiminta sujuu, miten yhteinen tavoite saavutetaan? Onko ryhmän toiminta oikeassa suunnassa vai tarvitaanko korjausliikkeitä?

Oppimisprosessin aikainen arviointi sitouttaa opiskelijaa oppimistehtäviin. Opettajan oppimisprosessin aikainen arviointi motivoi ja auttaa myös korjaamaan toimintaa jo kesken opintojakson. Lopuksi tehty arviointikeskustelu ehkä auttaa ymmärtämään, mitä olisi pitänyt tehdä toisin ja mikä oli onnistunutta, mutta kyseisen opintojakson kohdalla toiminnan muuttaminen on myöhäistä. Toki opettajan on oltava tilannetajuinen. Milloin on otettava yhteyttä suoraan opiskelijaan? Kaikkia asioita ei kannata sälyttää ryhmän käsiteltäväksi.

Loppuarvioinnilla on paikkansa. On tärkeää arvioida myös, miten opiskelija on saavuttanut opintojaksolle asetetut tavoitteet. Loppuarvioinnissa voidaan kuitenkin pyrkiä numeroarvioinnin lisäksi suulliseen palautteeseen. Jos yksilöllinen sanallinen palaute on mahdotonta ryhmän koon vuoksi, voidaan harkita pienryhmä- tai ryhmäkohtaista arviointia.


Itsearviointi

Itsearviointi auttaa opiskelijaa reflektoimaan oppimistaan. Oppimispäiväkirja tai portfolio voidaan toteuttaa monilla Moodlen työkaluilla. Tehtävä-työkalujen lisäksi OU Blog-työkalulla tai Wikillä opiskelija voi kirjoittaa omia kirjoituksiaan, ja kirjoitukset voidaan tarpeen mukaan rajata myös vain opettajan näkyville. Oppimispäiväkirja auttaa oppimisprosessin näkyväksi tekemisessä.


Tentti

Oppimista voidaan testata erilaisten tenttien ja kyselyiden avulla. Moodlessa tentin voi toteuttaa tenttityökalun avulla, joko valvotussa tilassa tai esim. aikarajalla rajattuna. Jos kysymykset laaditaan soveltaviksi, ei ole väliä vaikka opiskelijat suorittaisivat tentin etänä ja hyödyntäisivät saatavilla olevaa materiaalia ja nettiä. Soveltavat kysymykset eivät toki kaikissa oppiaineissa ole mahdollisia. Voisiko tentti olla keskustelu chatissa tai keskustelualueella, jossa opettaja laittaa kysymyksiä aiheesta? Tampereen yliopistossa on käytössä myös erillinen sähköinen tenttipalvelu, jossa valvonta ja opiskelijan henkilöllisyyden tarkistus on hoidettu kulkukortin ja videovalvonnan avulla.

Moodle tarjoaa työkaluja myös omaehtoiseen harjoitteluun. Oppituntityökalulla ja tenttityökalulla toteutetut tehtävät voivat olla itseopiskelun välineitä. Verkkoympäristöissä oppimista voi tehdä näkyväksi myös erilaisten graafisten ohjelmien kautta. Käsite- ja miellekarttaohjelmia on tarjolla maksuttakin, mutta palautuksena voisi olla vaikka kuva paperille tehdystä kartasta.

Ohje: Tentti, Tentin kysymystyypit, Tentin palautevaihtoehdot (.pdf)

Palaute

Moodlessa ryhmäkohtaista palautetta voidaan antaa esim. keskustelualueella. Keskustelualueen etuna on, että siellä palautteen ei tarvitse olla yksisuuntaista, vaan voidaan pitää palautekeskustelu, jossa opiskelijat voivat vastata opettajan palautteeseen, ja myös antaa palautetta itse. Palautekeskustelun pitoon sopii myös OU Blog ja reaaliaikainen chat.

Jos palaute annetaan jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisesti, voidaan hyödyntää Moodlen tehtävätyökalujen palautetoimintoa. Uudessa versiossa myös palautetiedoston lähettäminen on mahdollista. Moodlessa on myös viesti-työkalu kahdenkeskiseen viestintään, mutta tätä kautta lähetetyt viestin jäävät helposti huomaamatta, joten ulkoinen sähköposti soveltuu tähän paremmin.

Opiskelijoiden palautetta varten voidaan hyödyntää Mooden uutta Palaute-työkalua, jolla opettaja voi rakentaa lyhyen kyselyn alueelle. Opiskelijat voivat vastata kyselyyn nimillä, tai opettajan niin halutessa, anonyymisti.

Ohje: Palaute (.pdf)