Opettajan opas: Vinkkejä verkko-opetukseen

RYHMÄTYÖSKENTELY

Ryhmäytymiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota verkkoympäristössä. Verkossa ryhmän jäsenet saattavat helposti jäädä "kasvottomiksi", sillä lähitapaamisessa mahdolliset epävirallisemmat jutustelut ja ryhmän jäseniin tutustuminen on vaikeampi toteuttaa verkossa. Ryhmään ja sen tavoitteisiin sitoudutaan yleensä paremmin, mikäli ryhmä on edes jollain tavalla tuttu tai siihen koetaan yhteyttä. Ryhmille on hyvä antaa mahdollisuus myös epävirallisempaan keskusteluun tai varata alussa aikaa ryhmän muodostumiseen. Ennen varsinaista työskentelyä ryhmiä voi kannustaa yhteisistä työtavoista ja aikatauluista sopimiseen ja yleisempään tavoitekeskusteluun.  

Ryhmätehtävät voivat olla opiskelijoita aktivoivia ja motivoivia, ongelmanratkaisuun perustuvia tai aikaisempia tietoja ja käsityksiä esille tuovia. On pidettävä mielessä, että tehtävät ovat ohjauksen keskeinen keino verkkoympäristöissä. Ne jäsentävät ja rytmittävät oppimisprosessia samalla tavalla kuin lähiopetuksen tunnit. Tehtävien avulla opettaja voi ohjata oppimisprosessia oikeaan suuntaan ja auttaa opiskelijaa käsittelemään ja soveltamaan tarjolla olevaa tietoa.

Ryhmät Moodlessa

Moodle -alueella opiskelijat voidaan jakaa myös alaryhmiin, ja näin eriyttää keskustelut ja ryhmätyöt koskemaan pienempiä ryhmiä. Ryhmäjaolla voidaan estää alaryhmiä näkemästä toistensa työskentelyä. Aineistoja ei kuitenkaan voi jakaa näkymään vain tietylle ryhmälle. Opettaja voi luoda alaryhmät vasta kun opiskelijat ovat alueella tai vaihtoehtoisesti antaa ryhmäkohtaisen avaimen, jolloin opiskelijat rekisteröityvät suoraan tietyn ryhmän jäseniksi.

Ohje: Ryhmät (.pdf)

Opiskelijat voivat ilmoittautua ryhmään esim. Valinta -työkalun avulla:

Ohje: Valinta (.pdf)

Ryhmätyöskentelyn tapoja:

* Keskustelun aktivointi ja asiantuntijuuden jakaminen:
  --> Roolit, verkkolukupiiri, akvaariomenetelmä
  --> Aivoriihi, palapelimetodi, kerämenetelmä

Ohje: Lue kappale vuorovaikutuksesta

*Tieteellinen kirjoittaminen ja yhteistoiminnalliset toimintatavat:
  --> Essee, alustus, kommentointi, yhteenvedot
  --> Prosessikirjoittaminen, ryhmätyöt, projektit, ongelmaperustainen oppiminen, tutkiva oppiminen

Ohje: Wiki (.pdf)

Wikissä ryhmät voivat työstää yhteistä tekstiä helposti ilman tiedostojen lähettelyä sähköpostilla.  Wikissä teksti kannattaa työstää raakamuodossa valmiiksi, ja kopioida se sitten tekstinkäsittelyohjelmaan (esim. Word), jossa on paremmat muotoilutyökalut. Wikissä on myös kommentit-välilehti, jonne kirjoittajat voivat kertoa tekemistään muutoksista. Wikin yhteyteen opiskelijoille voi kuitenkin tarjota chatin tai keskustelualueen, jossa yhteistä kirjoittamista voidaan helmpommin suunnitella. Wikissä tekstiä voidaan opettajan niin halutessa kirjoittaa myös alaryhmien kesken, ja estää ryhmiä näkemästä toisten ryhmien tekstejä.

Ohje: OU Blog (.pdf)

OU Blog -blogityökalu mahdollistaa pidempien tekstien julkaisemisen ja kommentoimisen. Tekstit ovat tällöin keskustelualueen viestejä pidempiä ja mietitympiä, mutta kuitenkin henkilökohtaisia. Tekstejä voidaan kommentoida, ja myös OU Blogi voi olla jaettu alaryhmille.

Ohje: Sanasto (.pdf)

Sanastoon voidaan kerätä opintojakson keskeiset käsitteet. Sanastoa voi käyttää myös laajempana tietopankkina. Käsitteeseen voi liittää avainsanoja, liitetiedostoja, sekä kommentin. Sanasto voi olla myös linkkilista, kuvapankki tai vaikka useimmin kysytyt kysymykset -sanasto.

Ohje: Työpaja (.pdf)

Työpaja on vertaisarviointiin soveltuva työkalu. Työpaja mahdollistaa töiden palautuksen ja
niiden jakelun opiskelijoiden arvioitavaksi, sekä arvioinnin antamisen. Työpajassa opettaja vaiheistaa opiskelijoiden työtä oman työn palautuksesta toisten töiden arviointiin.

*Tiedon jäsentäminen ja opitun testaaminen:
  --> Mallit, simulaatiot, pelit, videot, harjoitukset, kertaaminen
  --> oppitunti, tentti, aineistot

Ohje: Lue kappale Tehtävät