Opettajan opas: Vinkkejä verkko-opetukseen

VERKKO-OPETUKSEN SUUNNITTELU

Verkko-oppimisympäristön, samoin kuin minkä tahansa muunkin opetusmenetelmän, käyttöönotto opintojaksolla tulisi aina olla perusteltua. Oppimisympäristössä tapahtuvan toiminnan tulisi tukea opintojakson tavoitteita. Toisaalta oppimisympäristön hyödyntäminen voi helpottaa opetuksen organisointia. Jos opetus ja oppiminen tapahtuu lähiopetuksessa, voi Moodle olla apuna materiaalin jakamisessa tai tenttien tarkastajana tai tehtävien arkistoinnissa. Tällöin Moodle ei toimi niinkään oppimisympäristönä vaan hallinnoinnin apuvälineenä. Kannattaa miettiä käyttääkö Moodlea opiskelun vai oppimisen ohjaamiseen.

 • Opiskelun ohjaus: Opiskelun ohjeistus ja säännöt, sisällöt, työskentelymuodot, aikataulut
 • Oppimisen ohjaus: Oppimisen tukeminen kysymyksillä ja ohjauksella, oppimistehtävät

Opiskelun organisointi Moodlen avulla voi vapauttaa aikaa lähiopetukselle, kun esimerkiksi oppimateriaaleihin voidaan tutustua etukäteen tai opetuksen organisointia, esim. ryhmän jako voidaan toteuttaa verkon välityksellä. Tässä ohjeessa keskitytään Moodlen rooliin oppimisympäristönä, jolloin huomio on suunnattu opiskelijan oppimisprosessin tukemiseen ja oppimisen ohjaukseen.

Perusteluita Moodlen käyttöönotolle:

 • Tulevaisuudessa tarvittavia taitoja, niin työelämässä kuin opiskelussakin.
 • Nopea tiedonvälitys ja yhteydenpito: Yhteys opiskelijoihin myös lähiopetuskertojen välillä
 • Joustavuus paikan ja ajan suhteen: Opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet
 • Suoritusten ja toiminnan arkistointi: Kollektiivinen muisti ja yhteisen tiedon kartuttaminen
 • Verkon tietolähteet ja tiedon käsittely: Internetin materiaalipankit
 • Havainnollistaminen (kuva, video, ääni, käsitekartat jne.) ja innostavat opiskelumuodot
 • Opitun ja omien näkemysten ilmaiseminen kirjallisesti
 • Yhteisöt: Tietojen ja näkemysten jakaminen vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa, oppimisyhteisön muodostaminen
 • Erilaisten oppimistyylien tukeminen, eriyttäminen ja oma tahti

Suunnittelu

Suunnittelua ohjaavat samat periaatteet kuin opetuksen suunnittelua yleensäkin, mutta koska verkossa opiskelijoiden toiminnasta ja ohjaustarpeesta ei saa yhtä paljon vinkkejä tai etenemisen huomaa usein vasta viiveellä, korostuu ennakointi. Huomio verkkoympäristössä siirtyy luonnollisesti opetusprosessista opiskelijan oppimisprosessiin. Oppiminen tapahtuu vaiheiden kautta, jota oppimistehtävät, ohjaus ja materiaalit rytmittävät. Opettajan tulee ennen opintojakson alkua pohtia mitkä nämä vaiheet ja niitä tukevat työskentelymuodot ja ohjauskeinot omalla opintojaksolla ovat.

Kun tavoitteet ja niitä tukevat työskentelymuodot ovat selvillä, on aika miettiä mitkä Moodlen työkaluista soveltuisivat opintojaksolle. Työkalujen valinnasta löydät apua tästä ohjepaketista. Valinnassa auttavat myös Moodlen tukihenkilöt. (asiakaspalvelu.tiha@uta.fi)

Esimerkki suunnitelmasta:

Vinkkejä opettajalle:

 • Näytä mallia vuorovaikutuksessa: Ohjaa opiskelijat osallistumaan oikein (kommunikointityyli, aktiivisuus)
 • Edistä yhteisöllisyyden muodostumista kurssilaisten kesken
 • Ole aktiivinen ja luotettava: Kerro miten ja milloin aiot ohjata
 • Ohjaa opiskelijoiden huomio oikeisiin asioihin ja auta hahmottamaan opiskeltavia kokonaisuuksia
 • Huomioi työmäärät, niin opiskelijoiden kuin omasi, ja erilaisten toimintamuotojen vaikutus niihin.
 • Anna asiantuntemuksesi opiskelijoiden käyttöön
 • Muista kuitenkin ketä opetat: Itseohjautuvuus ja vastuunotto omista opinnoista edellytyksinä korkeakoulutasolla